Tillbaka

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Divide AB org nr 559058-4057

Aktieägarna i Divide AB (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 juni 2022 kl. 13.00 på Cylindervägen 18, 5 trappor, 131 52 Nacka Strand. Registrering börjar kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska vara registrerade som aktieägare i eAktiebok.se. Aktieägarna ombeds anmäla sig hos Bolaget via e-post till [email protected], senast fredagen den 24 juni 2022. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Årsstämman insändas till Bolaget på följande adress; Divide AB, Själagårdsgatan 7, 111 31 Stockholm.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. 5. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och till revisor
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Beslut om emissionsbemyndigande
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 11

Styrelsearvode om 0 kr till styrelseordföranden och 0 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Totalt belopp för styrelsearvoden utgör således 0 kr om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget. Ersättning för resekostnader skall utgå. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12

Val av styrelse. Sittande ordförande och ledamöter föreslås omvalda.

Punkt 13

Val av revisor. Omval föreslås av sittande revisor.

Punkt 14

Bemyndigande: Styrelsen föreslås få ett förnyat bemyndigande av årsstämman att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas kontant eller på villkor som följer av 13 kap. 5 § aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att distribueras och hållas tillgängliga på Bolagets webb samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2022
Styrelsen i Divide AB (publ)