Allmänna villkor

 Tillbaka

Definitioner och parter

Kreditgivare Divide AB (publ) org. nr 559058-4057, benämns Divide
Användare Konsument som registreras av Divide
Kredittagare Användare som beviljats kontokredit av Divide
Kredit/Kreditutrymme Det beviljade maximala belopp som står till Kredittagarens förfogande
Kreditavtal Avtal avseende kontokrediten mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor.
Mina Sidor Kredittagarens personliga inloggningssida på www.divide.se / mobilapplikationen där Kredittagaren kan få tillgång till information om kontokrediten samt möjligheter för hantering av detsamma.
Allmänna villkor

Uppdaterade september 2019

1. Kreditgivare m.m

Divide AB (publ), 559058-4057, Svartmangatan 7, 111 29 Stockholm (Divide) utgör kreditgivare. Divide är ett konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Kreditavtalet mellan Divide och Kredittagaren villkoren för den aktuella kontokrediten. Allmänna villkoren och Kreditavtalet benämns gemensamt för Kreditavtalet. Nyttjandet av Divides tjänster regleras även i Användarvillkoren vilket finns tillgängligt på www.divide.se

En Användare måste få sin ansökan om kontokredit beviljad för att ha rätt att ingå Kreditavtalet inklusive dessa allmänna villkor. För att en ansökan om Kontokredit ska kunna beviljas krävs att Användaren är 18 år eller äldre, har ett svenskt personnummer och har ett bankkonto i svensk bank, Swish samt ett giltigt mobilt BankID. Användaren måste vidare påvisa tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att kunna fullgöra sitt åtagande enligt Kreditavtalet och Användaren kommer därför genomgå en kreditprövning innan Kontokrediten kan beviljas. Divide äger rätt att ensidigt besluta om en Användare ska erhålla en Kontokredit eller ej. Om Användaren inte beviljas en Kontokredit har Användaren rätt att på begäran erhålla information om orsaken till avslag. Divide förbehåller sig rätten att under avtalets löptid vid behov genomföra uppdaterade kreditförfrågningar om Användaren via kreditupplysningsföretag. Kreditupplysning kan även komma att begäras in i samband med andra tjänster tillexempel; ansökan om utökad kontokredit, ansökan om betalkort, vid försenad inbetalning av betalningsavi eller om Användaren inte förhåller sig till villkoren i Kreditavtalet. Uppgifter om betalningsförsummelse, missbruk av kontokrediten kan av Divide komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Divide.

Användaren samtycker till att Divide har rätt att vidta åtgärder för att säkerställa att Användarens angivna bankkonto i svensk bank tillhör Användaren. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker Användaren till att en sådan kontroll genomförs av Divide. Kontrollen innefattar även att Användarens banktransaktioner kan komma att analyseras för att säkerställa kreditvärdigheten. Användaren samtycker att Divide äger rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Användarens angivna uppgifter är korrekta. Divide har rätt att avslå en kontokreditansökan om Divide anser att det föreligger misstanke om att Användarens angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan orsak finns anledning att tro att Användaren avser att på något sätt missbruka tjänsten.

En Användare som ansökt om och beviljats en Kontokredit av Divide benämns som Kredittagare.

Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Divide efter Divides genomförda kontroller av Användarens inhämtade och lämnade uppgifter och därefter godkänt Användarens ansökan om Kontokredit samt att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur via BankID. Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet gäller tills vidare.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att genom uppsägning av del av kreditbeloppet, justera outnyttjat kreditbelopp under Kreditavtalets löptid. Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kredittagare väljer att utöka en kontokredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal.

2. Betalning m.m.

Kontokrediten är ett lån med rak amortering utan säkerhet och som löper med en rörlig ränta, vilket innebär att Kredittagaren ska avbetala på Kontokrediten samt erlägga ränta på angivna förfallodagar under hela Kontokreditens löptid.

Kredittagaren ska erlägga betalning till Divides bankkonto via Swish eller annat betalsätt senast på förfallodagen. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla en faktura. Betalningen ska vara Divide tillhanda senast den 28:e varje månad, om den 28:e infaller på helgdag så ska betalning vara Divide tillhanda senast nästkommande vardag. Vid försenad betalning äger Divide rätt att debitera Kredittagaren avgifter såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Kredittagaren ges möjligheten att vid betalning av betalningsavin välja ett lägsta belopp att betala. Det innebär att Kredittagaren endast betalar en räntekostnad utifrån utestående skuld den aktuella månaden. Aktuell räntekostnad framgår vid var tid på www.divide.se eller via mobilapplikationerna

3. Transaktionsavgift

Vid varje individuellt transaktionstillfälle (uttag från Kredittagarens Kontokredit till Kredittagarens bankkonto) är Kredittagaren skyldig att erlägga en transaktionsavgift motsvarande en procentuell andel av det totala beloppet som uttaget avser. Aktuell transaktionsavgift framgår vid var tid av Divides Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). Transaktionsavgiften debiteras Kredittagaren på nästkommande betalningsavi.

4. Ränta

För utnyttjat belopp av Kontokrediten är Kredittagaren skyldig att erlägga betalning baserat utifrån en rörlig ränta. Den aktuella rörliga räntan framgår vid var tid av kreditavtalet och tillhörande bilagor eller på betalningsavin.

5. Dröjsmålsränta och avgifter m.m.

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av utnyttjad Kontokredit, ränta eller avgifter i tid i enlighet med Kreditavtalet äger Divide rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Vid utebliven betalning äger Divide också rätt att ta ut påminnelseavgifter och förseningsavgifter. Till detta har Divide rätt att säga upp krediten enligt nedan punkt 6.

Kostnader i samband med försenade betalningar framgår av vår Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI).

6. Uppsägning av krediten m.m.

Om Kredittagaren inte erlägger betalning i enlighet med Kreditavtalet äger Divide rätt att säga upp Kontokrediten i förtid och kräva återbetalning av utestående skuld samt ränta, dröjsmålsränta och eventuella avgifter till betalning. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar:

Om Divide vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt ett skriftligt meddelande från Divide om att Krediten sägs upp har kommit Kredittagaren tillhanda.

Om Divide har krävt betalning i förtid är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala hela kreditbeloppet i förtid, om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det förfallna beloppet jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren på sådant sätt tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet.

Divide har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vår Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI).

Oavsett ovan har Divide alltid rätt att säga upp avtalet med två månaders uppsägningstid.

7. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett skriftligt meddelande om detta till Divide. Kredittagaren ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren skickade sådant meddelande betala tillbaka utlånat belopp som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till Kontokrediten till och med den dag då Kontokrediten återbetalas.

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren har rätt att säga upp kreditavtalet mot omedelbar reglering av hela kreditskulden.

8. Meddelanden m.m.

Divide ska underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden via något av följande angivna alternativ; e-postadress, av Kredittagaren angivet mobiltelefonnummer, Divides mobilapplikation eller folkbokföringsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress, via mobilapplikationen eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet.

Kredittagaren kan underrätta Divide genom att skicka meddelanden via e-post till support@divide.se eller per brev till Divide AB, Svartmangatan 7, 111 29 Stockholm.

9. Begränsning av ansvar

Divide har inget ansvar för indirekta skador eller rena förmögenhetsskador. Divide är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall ersätts endast om Divide anses ha varit grovt oaktsamt. Divide är inte ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Divide.

10. Ändring av villkor

Divide har rätt att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Uppdaterade villkor finns på Divides hemsida. Divide ska underrätta Kredittagaren om ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skicka skriftligt meddelande om detta till Divide i enlighet med punkt 7. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet inom 60 dagar efter underrättelse om ändringar i villkor, anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna.

11. Överlåtelse av Kreditavtal eller fordran

Divide har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren i ett skriftligt meddelande om hur och till vem betalning avseende krediten ska göras för att kunna ske med befriande verkan.

Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet.

12. Behandling av personuppgifter

Divide behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av Användarvillkoren och Integritetspolicyn.

13. Klagomål och tvister

Om Kredittagaren har ett klagomål ska denne kontakta Divide per e-post eller telefon. Om Kredittagaren inte är nöjd med Divides hantering av ett klagomål har denne rätt att vända sig till;

ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, 08-508 860 00 (www.arn.se).

Rådgivning kan även erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank-och finansbyrå. Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

Senast uppdaterad 13 september 2019