SEKKI

 Tillbaka

1. Kreditgivarens namn och kontaktinformation

Kreditgivare Divide AB (publ)
Organisationsnummer 559058-4057
Postadress Svartmangatan 7, 111 29 Stockholm
E-post support@divide.se
Webbadress www.divide.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Revolverande kontokredit utan säkerhet med rörlig ränta.
Det sammanlagda lånebeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
Kredittagaren kommer att erbjudas ett kontokreditbelopp baserat på en kreditprövning av din ansökan. 250 000 kr är det högsta kreditbelopp du kan erhålla. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att genom uppsägning av del av kreditbeloppet, justera outnyttjat kreditbelopp under Kreditavtalets löptid. I denna blankett anges information om kontokrediten utifrån exempelbeloppet 100 000 kr uttaget vid ett tillfälle, löptid är 1 år, ränta 3,25%, uttagsavgift är 1% av uttaget belopp. Effektiv ränta 5,26%
Villkoren för Kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.
Kreditavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda. Kredittagaren uttnytjar kontokrediten genom att vid var tidpunkt begära ett uttag från kontokrediten till kredittagerns fördefinerade bankkonto. Allmänna villkoren samt denna SEKKI utgör en integrerad del av kreditavtalet och benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”.
Kreditavtalets löptid Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren har rätt att säga upp kreditavtalet mot omedelbar reglering av hela kreditskulden. Kreditgivaren har rätt att säga upp avtalet med två månaders uppsägningstid.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Månatligt belopp att betala är hela kredittagarens skuld inklusive ränta, amortering och eventuella övriga avgifter. Kredittagaren har möjligheten att dela upp betalningen av krediten och ska senast betala tillbaka krediten året kredittagaren fyller 65 år.
Lägsta avibelopp är 50 kronor förutsatt att det understiger kredittagarens utestående skuld. Betalningen avräknas i följande ordning: ränta, avgifter och därefter amortering.
Det totala beloppet som kredittagaren ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.
Totalt belopp att betala 102 760 kr på 1 år. Av beloppet avser 100 000 kr kreditbeloppet och 2 760 kr avser ränta och avgifter. I detta fall har vi räknat med att hela kreditbeloppet tas ut vid ett kredituttag (uttagsavgift 1%) samt att kreditbeloppet är återbetalt till fullo efter 1 år (3,25% ränta).

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtal Rörlig årsränta från 3,25% till 19,95% beroende av månatlig amortering.
Lägsta räntesatsen: Vid återbetalning av hela kreditbeloppet motsvarande en återbetalningstid om 12 månader blir årsräntan 3,25% (effektiv ränta 5,26%).
Högsta räntesatsen: Vid återbetalning av hela kreditbeloppet motsvarande en återbetalningstid om 36 månader eller längre blir årsräntan 19,95% (effektiv ränta 22,15%).
Räntesatsen får ändras i den utsträckning det motiveras av;

- kreditpolitiska beslut
- ändrade finansieringskostnader för kreditgivaren, eller
- andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten beviljades
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan hjälper dig jämföra olika erbjudanden.
Den effektiva räntan omfattar ränta inklusive eventuella avgifter.
Exempel vid ett års återbetalningstid och ett Kreditbelopp på 100 000 kr uttaget vid ett tillfälle är den effektiva räntan 5,26%.
Exempel vid 10 års återbetalningstid och ett Kreditbelopp på 100 000 kr uttaget vid ett tillfälle är den effektiva räntan 21,88%.
Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkerhet för krediten
- någon annan kompletterande tjänst?
- Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
Krediten erhålls utan krav på tilläggstjänster.
Kostnader för krediten Startkostnad: 0 kr
Månadskostnad: 0 kr
Avikostnad 0 kr

Transaktionsavgift: Procentuell avgift på 1% av uttaget kreditbelopp
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsför- säljning) och försvåra möjligheter till att erhålla kredit.
Påminnelseavgift: 60 kr (4 dagar efter förfallodatum)
Inkassoavgift: 180 kr (17 dagar efter förfallodatum)

Därutöver löper dröjsmålsränta 24% + gällande referensränta.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Enligt konsumentkreditlagen har Kredittagaren ångerrätt på kreditavtalet. Ångerfristen är 14 dagar.
Förtidsåterbetalning
Kredittagaren har rätt att när som helst avsluta krediten genom att förtidsbetala kvarvarande skuld.
Ja
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas pga en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Kreditkontroll görs genom kreditgivarens interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföre- tag. Om kreditgivaren genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer kredittagaren få information om vilket bolag/register uppgifterna lämnats från.
Rätt till att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran, kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgiva- ren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.
Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtal genom att begära det via e-post: support@divide.se.
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Uppgifter i detta exempel utgör inte något rättsligt bindande erbjudande.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster.

Beträffande Kreditgivaren Divide AB (publ)
Registrering / organisations-nummer 559058-4057
Tillsynsmyndighet Divide är under tillsyn av Finansinspektionen och Konsumentverket.
Utnyttjande av ångerrätten Enligt konsumentlagstiftningen har du som Kredittagare ångerrätt på ditt avtal. Ångerfristen är 14 dagar.
Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks. Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter (2014:275) samt Konsumentkreditlagen (2010:1846).
Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Om Kredittagaren har ett klagomål ska denne kontakta Divide per e-post support@divide.se. Om Kredittagaren inte är nöjd med Divides hantering av ett klagomål har denne rätt att vända sig till;

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23, Stockholm
telefon 08-555 017 00.

Senast uppdaterad 17 mars 2021